Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Hunedoara
"Ordinea este lumina; unde se administrează fonduri fără comptabilitate - care e ştiinţa ordinei - acolo nu e decât întuneric" 

(Theodor Ştefănescu - Curs de comptabilitate în partidă dublă)

 


 

                                       ANUNT  

C.E.C.C.A.R. organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Auditor de calitate in Filiala Hunedoara 

 

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice şi expert contabil cu experienţă în domeniu;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Hunedoara  din localitatea Deva, Str. Bd.22 Decembrie nr. 69, loc. jud. Hunedoara , după cum urmează :

 • dosarele de înscriere se vor depune în perioada 11.05.2017 până la data 31.05.2017 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08,00-16,00 la sediul filialei CECCAR Hunedoara – rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul filialei CECCAR Hunedoara  și pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs;
 • proba scrisă are loc în data de 08.06.2017 ora 12,00;
 • proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului  are loc în data de 08.06.2017 ora 13,30
 • susținerea interviului are loc la data de 08.06.2017 orele 14,30
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Hunedoara  şi pe pagina de internet a filialei.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. CV- ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;
 3. copia actului de identitate ;
 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 6. cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 4. Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 5. Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;
 6. Codul etic national al profesioniștilor contabili.
 
 
 

 
 
                                                              

In submeniul STIRI SI EVENIMENTE incercam sa va tinem la curent cu cele mai importante evenimente de pe plan intern si international ce privesc profesia contabila.

 


 Incepand cu 2017 onorariile din expertizele contabile judiciare dispuse de organele jurisdictionale pot fi incasate de catre expertii contabili inscrisi in GEJ in conturile societatilor de expertiza contabila inscrise in Corp,  în condițiile precizate in meniul Experti judiciari.

 


 

 FF IMPORTANT !

Alegerea viitorului presedinte al Filialei Hunedoara programata in zilele de 13 si 14 Martie 2017 - se amana pentru o data ulterioara potrivit Hotararii Consiliului Superior nr. 17/387.

 


 

În ziua de  30 martie 2017 la ora 13,00 in Amfiteatrul Inspectoratului Scolar al Jud. Hunedoara din Deva, str. Ghe. Baritiu, nr.2, a avut loc

Adunarea  generală a membrilor Filialei CECCAR Hunedoara   cu următoarea  ordine de zi:

 

 1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;
 2. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;
 3. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
 4. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
 6. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
 8. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul următor
 9. Validarea rezultatelor procesului electoral privind alegerea pentru funcția de  președinte al Consiliului filialei;
 10. Diverse.

 

 


 

În vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesați link-ul:

www.raport.ceccar.ro  

 

Se poate utiliza userul și parola din anii anteriori. 

 

Membrii care nu au user și parola sunt rugați sa solicite filialei acordarea de user și parola.

 

 (Postat in 28.02.2017) 


 

FOARTE IMPORTANT !

Va reamintim ca pana la data de 28.02.2017 se poate beneficia de facilitatile oferite de Hotararea Conferintei Nationale Extraordinare din 09.01.2017 prin plata cotizatiilor profesionale la un nivel redus.  Pentru a beneficia de aceasta facilitate va rugam sa depuneti fie personal fie prin posta electronica pe adresa ceccarhunedoara@ceccarhunedoara.ro documentele urmatoare:

-Declaratie privind forma de desfasurare a profesiei

-Raportul anual de activitate

Ambele formulare pot fi descarcate de pe aceasta pagina din paragraful intitulat MODIFICARI IMPORTANTE IN REGLEMENTARILE CECCAR.

Fara aceste doua documente sumele virate in contul bancar al filialei nu sunt inregistrate ca achitare a COTIZATIILOR ci ca  SUME PLATITE IN AVANS iar depunerea celor doua documente mentionate mai sus dupa data de 28.02.2017 va genera incadrarea in categoria obligatiilor platite dupa expirarea perioadei de acordare a facilitatilor amintite mai sus. 

(Postat in 14.02.2017)

 


Conducerea CECCAR depune eforturi sustinute pentru a delimita clar rolul si locul profesiei contabile in satisfacerea interesului public. O dovada elocventa o constituie cele doua puncte de vedere inaintate factorilor decidenti din cadrul Ministerului de finante pe care le puteti vizualiza accesand urmatoarele link-uri:  

 

·  Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015 http://ceccar.ro/ro/?p=7674

·  Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri http://ceccar.ro/ro/?p=7681

 

  


 

MODIFICARI IMPORTANTE IN REGLEMENTARILE C.E.C.C.A.R.

Conferinta Nationala Extraordinara a CECCAR desfasurata in data de 9 ianuarie 2017 a adus modificari de o importanta majora in reglementarile profesiei contabile. Cele mai importante modificari cu impact direct asupra desfasurarii activitatii profesionistilor contabili le puteti vizualiza cu un clic aici (Declaratie privind forma de desfasurare a profesiei), aici (Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat), aici (Metodologia de stabilire a cotizatiilor de membru), aici,(Raport anual de activitate 2016)aici (Raport de activitate simplificat 2016)si aici(Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR). 

In Tabelul ce poate fi vizualizat cu un clic aici membrii filialei pot stabili cu usurinta in functie de categoria profesionala din care fac parte, care este nivelul cotizatiilor datorate in 2017.

Pentru informatii privind obtinerea VIZEI DE EXERCITARE A PROFESIEI va rugam sa consultati meniul Audit de calitate.

 Pentru respectarea dispozitiilor Art.21, alin.4  din Oodonanta Guvernului nr.65/1994, toti membrii Corpului sunt obligati sa completeze formularul Declaratie privind forma de desfasurare a profesiei (clic aici pentru vizualizare).

Membrii suspendati - clic aici pentru vizualizarea persoanelor aflate in acasta situatie - (care au renuntat provizoriu la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat) sunt obligati sa isi defineasca statutul din perspectiva reglementarilor mai sus amintite pana la 28.02.2017 tinand cont de nivelul cotizatiilor care se schimba dupa aceasta data.

  

 


 

ANAF vine in sprijinul contribuabililor elaborand "Ghidul de completare a Declaratiei informative - formular 394" prin care se doreste completarea facila a fiecarui cartus din declaratie pe baza unor exemple practice.Clic aici pentru a vizualiza ghidul. 

 


 

 Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică

 

Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.

Așteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.

 


    Pentru a va facilita o informare prompta atat cu evenimentele din profesia contabila cat si din economie Corpul a lansat publicația săptămânală CECCAR Business Magazine, ce prezintă o tematică amplă, de interes

Va invitam sa o consultati urmand link-ul http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/.

 


 

 

Program de Doctorat în Fiscalitatea Internațională a Întreprinderilor (DIBT) – parteneriat al Universității de Economie și Afaceri (WU) din Viena și al Institutului pentru Fiscalitate Austriacă și Internațională - pentru mai multe informatii clic aici

 


 

 In meniul "EVIDENTA MEMBRI" se regasesc documentele pe care membrii Corpului trebuie sa le intocmeasca daca solicita:

- trecerea de la categoria activi la categoria inactivi

 

- trecerea de la categoria inactivi la categoria activi

 

- incetarea provizorie de a mai face parte din Corp

 

- radierea din Tabloul Corpului

 

- reinscrierea in Tabloul Corpului

 


 

 

 IMPORTANT !

Aplicarea Standardului profesional nr. 38 privind derularea Programului National de Dezvoltare Profesionala Continua....(mai multe in meniul Cursuri)

 


   Publicarea Tabloului Corpului 

In Monitorul Oficial al Romaniei nr.417 si 417 bis din 02 iunie 2016 a fost publicata Hotararea nr.16/360 din 22 aprilie 2016 privind aprobarea Tabloului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania pentru anul 2016. In Tabloul Corpului sunt publicati numai membrii care au achitat cotizatiile profesionale pentru anul in curs integral indiferent de categoria profesionala: activi sau inactivi.

Reamintim membrilor CECCAR ca potrivit pct. 122 din Regulamentul de Organizare si Functionare al CECCAR - republicat, neplata cotizatiilor profesionale la termenele stabilite in cursul unui an calendaristic, reprezinta abatere disciplinara si se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si 1 an de catre Comisia de disciplina a filialei.

Pentru evitarea aplicarii prevederilor mai sus amintite, invitam membrii Filialei CECCAR Hunedoara sa respecte termenele de plata stabilite prin normele profesionale.   


 

Prin Decizia nr. 10/249 din 26 noiembrie 2010, Biroul Permanent a aprobat infiintarea TOPULUI NATIONAL si LOCAL AL CELOR MAI BUNE SOCIETATI MEMBRE C.E.C.C.A.R. TOPUL ESTE MEDIATIZAT ANUAL CU OCAZIA ZILEI NATIONALE A CONTABILULUI ROMAN LA 21 SEPTEMBRIE  

(pentru informatii privind conditiile pentru ca societatile sa fie incluse in top, clasificarea si distinctiile oferite faceti clic aiciaici,aici,aici si aici)

 

 


 

NOU!!! PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE PROFESIONALA GRATUITE...

Academia de Studii Economice din Bucuresti in calitate de beneficiar al proiectului "ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT BAZAT PE CUNOASTERE" (AAC) a dezvoltat cinci programe postuniversitare de formare profesionala continua al caror scop este de a dezvolta cultura antreprenoriatului inovativ....

  ... mai multe informatii puteti obtine cu un clic aici.


 
Urmare recomandarilor Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, punem la dispozitia membrilor  "STANDARDELE INTERNATIONALE PRIVIND COMBATEREA SPALARII BANILOR SI FINANTAREA TERORISMULUI &PROLIFERARE Recomandarile FATF" (clic aici pentru vizualizare)  pentru a fi avute in vedere in activitatea zilnica impreuna cu publicatia"Ghidul CECCAR in activitatea de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism".   

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009