Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Hunedoara
 

 


Termen-limită depunere Formular 010

 

Termenul-limită pentru depunerea Formularului 010 cuprinzând informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității este de 15 zile de la publicarea Ordinului nr. 1.382/2017 în Monitorul Oficial (data publicării: 10.05.2017).

Conform Codului de procedură fiscală, depunerea declarației se face la ghișeu, în format hârtie, sau prin poștă (pentru a se evita aglomerația de la ghișeu), prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cu confirmare de primire.

Reamintim că în Monitorul Oficial din 10.05.2017 a fost publicat Ordinul nr. 1.382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Conform ordinului amintit, modificarea Formularului 010 (Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică) constă în introducerea unor informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității. Nota de fundamentare menționează că modificarea a fost introdusă deoarece la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nu sunt disponibile informații cu privire la existența contractelor de prestări servicii de contabilitate.

Concret, în urma modificării, Formularul 010 se completează și cu informații referitoare la denumirea persoanei juridice/numele și prenumele persoanei fizice, autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). Astfel, la punctul IV Alte date privind contribuabilul,  rândul 7 Contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității conform art. 10, alin. 3 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, există două opțiuni de răspuns: „DA” sau „NU”.

·            În cazul în care răspunsul este „DA”, este necesară completarea anexei la Formularul 010 prin care se declară persoana (fizică sau juridică) cu care s-a încheiat contractul de prestări servicii;

·            În cazul răspunsului negativ („NU”), nu este necesar să se declare informații suplimentare.

În anexă se completează următoarele informații (pe lângă datele contribuabilului, respectiv CUI și denumire):

·            Denumire/Nume, prenume persoana autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – se completează cu denumirea persoanei juridice sau cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz, care asigură organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·            Cod de identificare fiscală (CIF/CNP) – se completează cu codul de înregistrare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală sau codul numeric personal, în cazul persoanei fizice;

·            Număr contract – se completează cu numărul contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității;

·            Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilității – se completează cu data încheierii contractului;

·            Data început contract și data sfârșit contract – se completează cu data începerii contractului, respectiv cu data de sfârșit a contractului;

·            Număr autorizație emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România valabilă la data semnării contractului – se completează cu numărul autorizației emise de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, valabilă la data semnării contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității.

 

Menționăm că au fost introduse prevederi asemănătoare și în Formularul 098. Aceste completări deja aplicabile sunt incluse în Ordinul ANAF nr. 1.381/2017, apărut în Monitorul Oficial la aceeași dată mai sus menționată – 10.05.2017.

Potrivit Codului de procedură fiscală, Declarația de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:

·            data înființării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor și al altor entități fără personalitate juridică;

·            data eliberării actului legal de funcționare, data începerii activității, data obținerii primului venit sau dobândirii calității de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice.

 

De asemenea, în cazul în care apar modificări sau completări ulterioare ale datelor din conținutul declarației de înregistrare fiscală, acestea trebuie să fie aduse la cunoștința organului fiscal în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni. Astfel, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică sau se completează datele declarate anterior.

În acest sens, având în vedere că modificarea Formularului 010 presupune aducerea la cunoștinta organului fiscal central a unor noi informații privind contribuabilul, considerăm că este necesară depunerea declarației și în acest caz. 

Având în vedere cele menționate, opinia noastră este că toți contribuabilii ar trebui să depună Formularul 010 în noul format în termen de 15 zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial. În situația în care nu este posibilă depunerea formularului direct la registratura organului fiscal competent, recomandăm depunerea acestuia prin poștă, prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cu confirmare de primire.

 

Consiliul Superior al CECCAR

Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

 


 

NOU !  PROTOCOL C.E.C.C.A.R. - C.C.F. 

Incepand din anul 2017 membrii comuni ai celor doua organisme profesionale pot beneficia de recunoasterea cursurilor de pregatire profesionala din domeniul FISCALITATE in limita a 10 ore CPD.

Recunoasterea se face pe baza unei adeverinte eliberata de organismul profesional (CECCAR sau CCF) care a organizat cursul, la cererea persoanelor interesate. 

 


 

Utilizarea noii aplicatii online de completare a Rapoartelor anuale de activitate este accesibila urmand link-ul http://raport.ceccar.ro

 Termenul de incarcare a Raportului de activitate pentru anul 2016 este data de 24 martie 2017.

 

Instructiunile privind completarea online a Rapoartelor anuale de activitate pot fi vizualizate cu un clic aici.

 


 
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA  
 
Contribuabilii persoane fizice care realizează venituri din profesii liberale au obligaţia să se
înregistreze la organul fiscal competent, să declare veniturile şi să plătească impozite, taxe,
contribuţii şi alte sume la bugetul general consolidat.
Pentru a veni in sprijinul acestei categorii de contribuabili ANAF a emis Ghidul fiscal al contribuabililor care realizeaza venituri din profesii liberale in Romania (clic aici pentru vizualizare)

  

 


 

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a înfiinţat Registrul Naţional de Publicitate a Maselor Patrimoniale afectate exercitării profesiei care funcţionează potrivit art. 117 lit. g) din Regulamentul de aplicare a legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2333/C/2013. Administrarea registrului intră în atribuţiile Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale  - Infonot.

Potrivit  art. 31 din Noul Cod Civil, „orice persoană fizică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care include toate drepturile şi datoriile ce pot fi evaluate în bani şi aparţin acesteia. Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectaţiuni numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. Patrimoniile de afectaţiune sunt (...) cele afectate exercitării unei profesii autorizate (...)”

Potrivit art. 33 alin. (1) din NCC, „constituirea masei patrimoniale afectate exercitării în mod individual a unei profesii autorizate se stabileşte prin actul încheiat de titular, cu respectarea condiţiilor de formă şi publicitate prevăzute de lege.”

Art. 2324 alin. (4) din NCC stabileşte că bunurile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate exerciţiului unei profesii autorizate de lege pot fi urmărite numai de creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu profesia respectivă. Aceşti creditori nu vor putea urmări celelalte bunuri ale debitorului.

Prin urmare, persoana care desfăşoară în mod independent o profesia liberală autorizată de lege va răspunde limitat în sensul că bunurile care fac obiectul masei patrimoniale afectate exercitării profesiei vor putea fi urmărite numai de către creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu profesia respectivă. Aceşti creditori nu vor putea urmări celelalte bunuri ale debitorului chiar dacă creanţa lor nu este acoperită prin executarea drepturilor care compun această masă patrimoniale. De exemplu, dacă un profesionist inclus în această categorie este ţinut să răspundă pentru o culpă profesională, creditorul îi va putea urmări numai acele bunuri ce fac parte din patrimoniul afectat exercitării profesiei, nu şi bunuri care intră în componenţa altor mase patrimoniale (ale sale proprii sau cele deţinute în comunitate cu celălalt soţ).

În Registrul Naţional de Publicitate a Maselor Patrimoniale afectate profesiei (RNPMP), orice persoană care desfăşoară o profesie autorizată, individual sau în asociere, indiferent de data la care şi-a început activitatea va putea solicita înscrierea masei patrimoniale profesionale.  Registrul garantează opozabilitatea faţă de terţi a constituirii sau modificării masei patrimoniale profesionale şi a componenţei acesteia.

Determinarea masei patrimoniale destinate desfăşurării în mod individual a oricărei profesii liberale se realizează prin act constitutiv.

Actul constitutiv împreună cu dovada exercitării profesiei şi dovada înscrierii în evidenţele organismului profesional din care face parte, constituie documentaţia necesară pentru înscrierea în RNPMP. Taxa de înscriere în registru este de 50 lei + TVA/ persoană.

Având în vedere cele trasmise, membrii Corpului au posibilitatea de a se înscrie, la cerere, în RNPMP. Cu un clic aici puteti vizualiza informarea făcută de UNNPR şi modelele de documente ce se completează în vederea înscrierii în RNPMP.


 

 

   In urma alegerilor din Adunarea generala desfasurata in

29 februarie 2016 Consiliul Filialei CECCAR Hunedoara

este compus din urmatorii membri:

PREŞEDINTE -  Maria MORNEA

VICEPREŞEDINTE - Viorica LUGOJAN (secţiunea Experţi contabili)

VICEPREŞEDINTE - Liliana Mihaela LEONIDA (secţiunea Contabili autorizaţi)

MEMBRU TITULAR - Corneliu Emil Doru HOTĂRAN

MEMBRU TITULAR - Cosmin Florin IONESCU

MEMBRU SUPLEANT - Alin  Gheorghe TOMA  

 


 

PROGRAM  DE  AUDIENȚE  SĂPTĂMÂNAL

 

LA  SEDIUL  FILIALEI

 

 

 

 

 

 

ZIUA

 

ORAR

 

RESPONSABIL

 

JOI

 

13,00 – 15,00

Mornea Maria – Președinte

În cazul imposibilității participării președintelui la audiențe, acestea vor fi preluate de unul dintre vicepreședinți

 

 

 

 

         NOTĂ:   Persoanele care doresc înscrierea la audiențe sunt rugate să anunțe intenția cu cel puțin o zi înainte.

 

 

 

 


 

„Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

            Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?

            Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital.

            Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?

            Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.

            Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.

            Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire.

            Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala de domiciliu sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail- ceccar@certsign.ro; tel. 031.101.18.70.

 

            Cu un clic aici puteti vizualiza oferta comercială Certsign pentru membrii Corpului.

 


 

 

 

 

Avand in vedere dispozitiile Art. 16, alin.2 din O.G. nr.65/1994 -republicata, pentru ca in derularea raporturilor contractuale, expertilor contabili si contabililor autorizati sa le fie limitata raspunderea civila profesionala se emit urmatoarele

 

Indrumari

privind limitarea raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati

 

Art.1. Prezentele Indrumari sunt aplicabile tuturor membrilor C.E.C.C.A.R, persoane fizice si juridice care au dreptul de a desfasura activitatile prevazute la art.6 si, respectiv, la art.10 din O.G nr.65/1994, republicata, inscrisi in Tabloul Corpului.

Art.2. Persoanele prevazute la art.1 raspund pentru prejudiciile cauzate urmare prestarii serviciilor financiar-contabile (mai putin activitatilor de audit statutar), conform contractului de prestari-servicii financiar-contabile, conform prevederilor art. 3-6 inclusiv.

Art.3. (1) Raspunderea civila a persoanelor prevazute la art.1 pentru prejudiciile provocate in executarea contractului de prestari-servicii financiar-contabile sau in legatura cu acesta este limitata la:
a) contravaloarea a 6 onorarii pentru serviciile efectuate in baza contractului de prestari-servicii financiar-contabile, datorate de catre client prestatorului-membru CECCAR, avand ca obiect prestarea serviciilor financiar-contabile ale unei entitati de interes public (mai putin activitatilor de audit statutar);
b) contravaloarea a 4 onorarii pentru serviciile efectuate in baza contractului de prestari-servicii financiar-contabile, datorate de catre client prestatorului-membru CECCAR, avand ca obiect prestarea serviciilor financiar-contabile ale unei societati comerciale  ce nu este cuprinsa in categoria entitatilor de interes public (mai putin activitatilor de audit statutar);

(2) Cuantumul despagubirilor prevazut la alin.(1) reprezinta limita maxima cumulata aferenta tuturor prejudiciilor cauzate ca urmare a prestarii serviciilor financiar-contabile (mai putin activitatilor de audit statutar) in baza aceluiasi contract de prestari-servicii la care pot fi obligati la plata membrii Corpului, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate sau de cuantumul total al prejudiciilor pretins cauzate.

(3) Nu se pot pretinde mai multe despagubiri pentru acceasi fapta savarsita in baza aceluiasi contract de prestari-servicii si in baza aceluiasi prejudiciu dovedit.

Art.4. In toate cazurile, membrul CECCAR poate fi tinut responsabil, in limita prevazuta la art.3, pentru prejudiciile cauzate clientului sau tertului, proportional cu contributia efectiva la prejudiciul dovedit, cauzat ca urmare a executarii contractului de prestari servicii financiar-contabile.

Art.5. Limitarea raspunderii membrilor CECCAR, mentionata la art.3, nu se aplica in situatiile in care se dovedeste ca incalcarea indatoririlor profesionale de catre acestia s-a facut cu intentie directa, respectiv atunci cand acestia au prevazut rezultatul actiunii/inactiunii lor si au urmarit producerea acestuia.

Art.6. Actiunea in instanta impotriva membrilor CECCAR, poate fi exercitata in baza contractului de prestari servicii financiar-contabile, sub sanctiunea decaderii, in termen de cel mult 3 ani de la data incetarii contractului, si care se considera ca ar fi generat un prejudiciu clientului.

 Aceste precizari trebuie sa stea la baza intocmirii contractelor de prestari servicii financiar-contabile incheiate cu clientii iar dispozitiile Art.3 - 6 sa fie preluate in aceste contracte.

 

 


Potrivit dispozitiilor Art.5, alin. 1 din Legea nr.677/2001 - cu modificarile ulterioare, "orice prelucrare de date cu caracter personal ...poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare".

Intrucat Taboul C.E.C.C.A.R. (cuprinzand elementele de identificare ale membrilor Corpul) este publicat  anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Anexa 16 "Cerere de inscriere in C.E.C.C.A.R." a fost completata cu paragraful care contine consimtamantul expres al membrilor cererea astfel modificata putand fi vizualizata si descarcata cu un clic aici.

 


 

 

FOARTE IMPORTANT  PT. EXPERTII EVALUATORI FORMATI DE CECCAR

  Ordonanta Guvernului nr. 24 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor a fost publicata in MO 628 din 02.09.2011.  UNIUNEA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA - este un organism nou infiintat care va supraveghea activitatea tuturor evaluatorilor autorizati din Romania.

Potrivit Art.32 din ordonanta, pentru inscrierea in UNEAR persoanele interesate vor completa o cerere (clic aici pentru model) care se va trimite la sediul ANEVAR din Bucuresti, str. Scarlatescu, nr.7, sector 1 - insotita de:

- o copie a diplomei de licenta care atesta finalizarea studiilor universitare legalizata - desi nu este precizat in ordonanta

- certificatul de cazier judiciar care atesta ca nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni cu intentie, pentru care nu a intervenit reabilitarea (cu termen de valabilitate neexpirat - adica sa nu fie mai vechi de 6 luni) 

- fotocopie de pe cartea/buletin de identitate 

- fotocopie de pe carnetul de expert evaluator CECCAR

Aplicarea acestei ordonante are drept scop recunoasterea nationala a profesiei de expert evaluator pentru care CECCAR a format in perioada 1994 - 2011 profesionisti atestati.

Nerespectarea termenelor stabilite prin ordonanta pentru depunerea cererilor de inscriere in UNEAR are drept consecinta retragerea dreptului de exercitare a activitatii de evaluare in baza autorizatiei emise de CECCAR ( autorizatia CECCAR isi pierde valabilitatea) persoanele respective trebuind sa sustina examen de acces la UNEAR si parcurgerea perioadei de stagiu pentru o noua autorizare.

CECCAR nu se face raspunzator de consecintele suportate de persoanele care nu depun in termenul legal precizat cererea de inscriere in UNEAR insotita de documentele precizate.

                                                     (Data postarii anuntului: 5 septembrie 2011ora 9,00)   

 


 

In sedinta Biroului permanent al Consiliului superior al C.E.C.C.A.R. din 25 noiembrie 2011 s-a aprobat completarea listei codurilor CAEN ce pot fi practicate de membrii C.E.C.C.A.R. si actualizarea Tabelului privind incadrarea activitatilor desfasurate de expertii contabili si contabilii autorizati in clasele CAEN. 

Lista completa a codurilor CAEN care pot fi utilizate de membrii CECCAR poate fi vizualizata aici . 


 

IMPORTANT !

 Profesionistii contabili care doresc achizitionarea unui panou publicitar de identificare cu sigla Corpului pot opta pentru una dintre urmatoarele variante:

1. Model exterior cu lumina (dimensiuni: 600mm X 400 mm X 80 mm);

               Pret: 620 lei + 30 lei taxa ambalare si expediere. 

2. Model exterior fara lumina (dimensiuni: 600mm X 400 mm X 80 mm);

               Pret: 496 lei + 30 lei taxa ambalare si expediere.

3. Model interior cu lumina (dimensiuni: 400mm X 270 mm X 80 mm);

               Pret: 496 lei + 30 lei taxa ambalare si expediere.

4. Model interior fara lumina (dimensiuni: 400mm X 270 mm X 80 mm);

               Pret: 260,40 lei + 30 lei taxa ambalare si expediere.

 


 

 Forum membri

Membrii CECCAR precum si stagiarii au posibilitatea participarii la discutii, dezbateri, schimb de opinii si idei, precum si consultarii de materiale de interes profesional pe FORUM-UL CECCAR accesand rubrica "Forum membri" de pe site-ul CECCAR. Participarea pe forum presupune urmarea unor pasi simpli de inregistrare si autentificare conform specificatiilor de pe pagina forum-ului.

In aceasta zona securizata membrii CECCAR pot de asemenea consulta revista Corpului si alte materiale publicate.

 

  

 

Ca urmare a activitatilor constante desfasurate de Conducerea Corpului pe linia clarificarii statutului de expert contabil  si prestarea serviciilor in piata potrivit standardelor si reglementarilor CECCAR,  s-a reusit  modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, fiind emis Ordinul 2822/20.12.2011 publicat in  Monitorul Oficial al Romaniei nr. 920/23.12.2011 acordându-se astfel posibilitatea ca membrii CECCAR care desfășoară activitate prin intermediul cabinetelor individuale să presteze servicii de intocmire a Revisal.

 

!!! Membrii Corpului, persoane fizice nu trebuie sa se inregistreze ca si PFA  (statutul comercial PFA este obtinut in baza O.G. nr.44/2008), intrucat expertii contabili si contabilii autorizati au o lege speciala de organizare si functionare proprie (O.G. nr. 65/1994 cu modificarile si completarile ulterioare) putand sa isi desfasoare activitatile in baza autorizatiei CECCAR, a carnetului vizat la zi si inregistrarii la organele fiscale competente.

 


 

DE RETINUT:

  

 Orice modificare a datelor personale (nume, adresă, număr de telefon, adresa de e-mail, schimbarea numelui sau a locului de muncă, completarea studiilor ) trebuie să fie comunicată filialei în termen de 15 zile de la producerea ei.

Societatile de expertiza contabila sau de contabilitate au obligatia sa comunice filialei toate modificarile intervenite in ceea ce priveste componenta asociatilor, capitalul social, obiectul de activitate, infiintarea sau desfiintarea de sucursale, filiale sau puncte de lucru, suspendarea sau radierea din Registrul Comertului.

 

 

  


 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009