Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Hunedoara
"Ordinea este lumina; unde se administrează fonduri fără comptabilitate - care e ştiinţa ordinei - acolo nu e decât întuneric" 

(Theodor Ştefănescu - Curs de comptabilitate în partidă dublă)

 


Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – ediția a V-a, revizuită și adăugită

Etapă importantă în cariera oricărui profesionist contabil membru CECCAR, promovarea examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat reprezintă o provocare pentru orice stagiar.

Prin acest examen național, ce acoperă varii domenii de competență, CECCAR asigură accesul pe piața serviciilor contabile și conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialiști care dețin un înalt nivel de competență profesională și conduită etică.

CECCAR, prin Institutul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaților la examenul de aptitudini cu ediția revizuită și adăugită a lucrării Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Domeniile de competență: Contabilitate, Analiza economico-financiară a întreprinderii, Evaluarea întreprinderii, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina și deontologia profesiei contabile. Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, dar și a altor publicații de specialitate și a standardelor profesionale editate de CECCAR și incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

Lucrarea va fi în curând disponibilă la filialele teritoriale ale CECCAR.

 


 

Legea 162/2017 care modifică OG nr. 65/1994, publicată în Monitorul Oficial

În  Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017, a fost publicată, Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ce modifică și completează OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România.

Legea nr. 162/2017 clarifică dificultățile întâmpinate până în prezent în organizarea si desfasura activității de catre profesiile de expert contabil si cea de contabil autorizat avand in vedere competentele specifice acestora.

Modificările și completările aduse Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați vizează printre altele:

 • abrogarea prevederilor referitoare la supravegherea publică a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu impact pozitiv in bugetul CECCAR
 • activitatile pe care expertii contabili si contabilii autorizati le pot desfasura ca membri ai organismului profesional CECCAR
 • clarificarea privind expertizele judiciare contabile, inclusiv cele cu componenta fiscala
 • modul de organizarea si exercitare a profesiei, individual sau prin societati infiintate in baza legii 31/1990
 • asigurarea schimbului de date si informatii intre CECCAR, ONRC si Ministerului de Finante, inclusiv ANAF, in vederea respectarii prevederilor legii contabilitatii 82/1991 republicata si actualizata

Modificările aduse la OG nr. 65/1994 reprezintă rezultatul demersurilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România privind îmbunătățirea legislației naționale în domeniul financiar-contabil, inclusiv organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România, in parteneriat cu Ministerul de Finante.

Actul normativ intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Textul integral al Titlului IV care modifica si completeaza OG 65/1994, il puteti accesa (aici), in forma transmisa catre promulgare de catre Paralamentul Romaniei si publicata in Monitorul Oficial.

 

Consiliului Superior al CECCAR


Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data 06 iulie 2017 pentru ocuparea postului de Auditor de calitate  in Filiala CECCARHunedoara:

              Nume si prenume candidat                      Rezultat

  -------------------------------------------------------------------------------------------

   - Camarasan Daniela                                      - dosar acceptat

   - Crupa Lacramioara Daniela                         - dosar acceptat

  -------------------------------------------------------------------------------------------

 (Postat in 05.07.2017, ora 8,15)


 

ANUNT 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania organizeaza in data de 06 iulie 2017 concurs la sediul Filialei CECCAR Hunedoara din localitatea Deva, bd.22 Decembrie, nr.69, jud. Hunedoara, in vederea ocuparii postului de auditor de calitate. Conditiile, continutul dosarului si bibliografia pot fi vizualizare cu un clic aici.   

(Postat in 23.06.2017 ora 16,00)


 

Rezultatele la concursul organizat in data 08 iunie 2017 pentru ocuparea postului de Auditor de calitate  in Filiala CECCAR Hunedoara pot fi vizionate cu un clic aici.  

(Postat in 23.06.2017 ora 15,15)       


Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită.

Lucrarea conține exemple ilustrative pentru verificarea cunoștințelor candidaților în domeniile contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile și expertiză contabilă.

Lucrarea a fost revizuită și adăugită anual, iar pe parcurs a fost îmbogățită cu întrebări, exerciții și studii de caz.

Ghidul este disponibil acum în filialele CECCAR din întreaga țară.

 

 


 

 Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data 08 iunie 2017 pentru ocuparea postului de Auditor de calitate  in Filiala CECCARHunedoara:

              Nume si prenume candidat                      Rezultat

  -------------------------------------------------------------------------------------------

   - Cabulea Viorica                                          - dosar acceptat

  -------------------------------------------------------------------------------------------

 

(Postat in 31.05.2017 ora 16,05)


 

Stimate colege,

 

Stimați colegi,

 

 

 

Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR (afișat și pe site-ul filialei) referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7  al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”.

 

Având în vedere prevederile art. 86 din Codul de procedură fiscală „Declarația de înregistrare fiscală cuprinde: (…) și alte informații necesare administrării creanțelor fiscale”, coroborat cu art. 88 „Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni”, precum și prevederile din OPANAF 1382/2017 „Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale”, având o abordare prudențială, organismul profesional a considerat că este oportun să emită o opinie cu titlu de recomandare, așa cum reiese și din textul comunicatului, în vederea evitării posibilelor neplăceri ulterioare prin interpretarea textelor de reglementare menționate anterior.

 

Salutăm inițiativa ANAF privind emiterea, ieri după-amiază, a comunicatului de presă prin care se face o precizare clară privind modul în care s-a avut în vedere aplicarea prevederilor OPANAF 1382/2017.

 

Totodată, recomandăm membrilor să arhiveze comunicatul de presă ANAF, pentru a putea fi folosit ulterior în caz de necesitate.

 

Inițiativa CECCAR a fost de a atrage atenția asupra riscurilor pentru membrii Corpului care decurg din neclaritatea textelor de reglementare mai sus menționate.

 

 

 

Consiliul Superior al CECCAR,

 

Președinte,

 

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

  

  (Postat in 25.05.2017 ora 11,00) 


 

F.F. IMPORTANT  !

Termen-limită depunere Formular 010

 

 

 

Termenul-limită pentru depunerea Formularului 010 cuprinzând informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității este de 15 zile de la publicarea Ordinului nr. 1.382/2017 în Monitorul Oficial (data publicării: 10.05.2017).

 

Conform Codului de procedură fiscală, depunerea declarației se face la ghișeu, în format hârtie, sau prin poștă (pentru a se evita aglomerația de la ghișeu), prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cu confirmare de primire. (...mai multe informatii gasiti in meniul Comunicari).

 (Postat in 24.05.2017 ora 8,30)

 


 

                                       ANUNT  

C.E.C.C.A.R. organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Auditor de calitate in Filiala Hunedoara 

 

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice şi expert contabil cu experienţă în domeniu;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Hunedoara  din localitatea Deva, Str. Bd.22 Decembrie nr. 69, loc. jud. Hunedoara , după cum urmează :

 • dosarele de înscriere se vor depune în perioada 11.05.2017 până la data 31.05.2017 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08,00-16,00 la sediul filialei CECCAR Hunedoara – rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul filialei CECCAR Hunedoara  și pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs;
 • proba scrisă are loc în data de 08.06.2017 ora 12,00;
 • proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului  are loc în data de 08.06.2017 ora 13,30
 • susținerea interviului are loc la data de 08.06.2017 orele 14,30
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Hunedoara  şi pe pagina de internet a filialei.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. CV- ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;
 3. copia actului de identitate ;
 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 6. cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 4. Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 5. Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;
 6. Codul etic national al profesioniștilor contabili.
 
 
 

 
 
                                                              

In submeniul STIRI SI EVENIMENTE incercam sa va tinem la curent cu cele mai importante evenimente de pe plan intern si international ce privesc profesia contabila.

 


 Incepand cu 2017 onorariile din expertizele contabile judiciare dispuse de organele jurisdictionale pot fi incasate de catre expertii contabili inscrisi in GEJ in conturile societatilor de expertiza contabila inscrise in Corp,  în condițiile precizate in meniul Experti judiciari.

 


 

 FF IMPORTANT !

Alegerea viitorului presedinte al Filialei Hunedoara programata in zilele de 13 si 14 Martie 2017 - se amana pentru o data ulterioara potrivit Hotararii Consiliului Superior nr. 17/387.

 


 

În ziua de  30 martie 2017 la ora 13,00 in Amfiteatrul Inspectoratului Scolar al Jud. Hunedoara din Deva, str. Ghe. Baritiu, nr.2, a avut loc

Adunarea  generală a membrilor Filialei CECCAR Hunedoara   cu următoarea  ordine de zi:

 

 1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;
 2. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;
 3. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
 4. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
 6. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
 8. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul următor
 9. Validarea rezultatelor procesului electoral privind alegerea pentru funcția de  președinte al Consiliului filialei;
 10. Diverse.

 

 


 

În vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesați link-ul:

www.raport.ceccar.ro  

 

Se poate utiliza userul și parola din anii anteriori. 

 

Membrii care nu au user și parola sunt rugați sa solicite filialei acordarea de user și parola.

 

 (Postat in 28.02.2017) 


 

FOARTE IMPORTANT !

Va reamintim ca pana la data de 28.02.2017 se poate beneficia de facilitatile oferite de Hotararea Conferintei Nationale Extraordinare din 09.01.2017 prin plata cotizatiilor profesionale la un nivel redus.  Pentru a beneficia de aceasta facilitate va rugam sa depuneti fie personal fie prin posta electronica pe adresa ceccarhunedoara@ceccarhunedoara.ro documentele urmatoare:

-Declaratie privind forma de desfasurare a profesiei

-Raportul anual de activitate

Ambele formulare pot fi descarcate de pe aceasta pagina din paragraful intitulat MODIFICARI IMPORTANTE IN REGLEMENTARILE CECCAR.

Fara aceste doua documente sumele virate in contul bancar al filialei nu sunt inregistrate ca achitare a COTIZATIILOR ci ca  SUME PLATITE IN AVANS iar depunerea celor doua documente mentionate mai sus dupa data de 28.02.2017 va genera incadrarea in categoria obligatiilor platite dupa expirarea perioadei de acordare a facilitatilor amintite mai sus. 

(Postat in 14.02.2017)

 


Conducerea CECCAR depune eforturi sustinute pentru a delimita clar rolul si locul profesiei contabile in satisfacerea interesului public. O dovada elocventa o constituie cele doua puncte de vedere inaintate factorilor decidenti din cadrul Ministerului de finante pe care le puteti vizualiza accesand urmatoarele link-uri:  

 

·  Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015 http://ceccar.ro/ro/?p=7674

·  Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri http://ceccar.ro/ro/?p=7681

 

  


 

MODIFICARI IMPORTANTE IN REGLEMENTARILE C.E.C.C.A.R.

Conferinta Nationala Extraordinara a CECCAR desfasurata in data de 9 ianuarie 2017 a adus modificari de o importanta majora in reglementarile profesiei contabile. Cele mai importante modificari cu impact direct asupra desfasurarii activitatii profesionistilor contabili le puteti vizualiza cu un clic aici (Declaratie privind forma de desfasurare a profesiei), aici (Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat), aici (Metodologia de stabilire a cotizatiilor de membru), aici,(Raport anual de activitate 2016)aici (Raport de activitate simplificat 2016)si aici(Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR). 

In Tabelul ce poate fi vizualizat cu un clic aici membrii filialei pot stabili cu usurinta in functie de categoria profesionala din care fac parte, care este nivelul cotizatiilor datorate in 2017.

Pentru informatii privind obtinerea VIZEI DE EXERCITARE A PROFESIEI va rugam sa consultati meniul Audit de calitate.

 Pentru respectarea dispozitiilor Art.21, alin.4  din Oodonanta Guvernului nr.65/1994, toti membrii Corpului sunt obligati sa completeze formularul Declaratie privind forma de desfasurare a profesiei (clic aici pentru vizualizare).

Membrii suspendati - clic aici pentru vizualizarea persoanelor aflate in acasta situatie - (care au renuntat provizoriu la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat) sunt obligati sa isi defineasca statutul din perspectiva reglementarilor mai sus amintite pana la 28.02.2017 tinand cont de nivelul cotizatiilor care se schimba dupa aceasta data.

  

 


 

ANAF vine in sprijinul contribuabililor elaborand "Ghidul de completare a Declaratiei informative - formular 394" prin care se doreste completarea facila a fiecarui cartus din declaratie pe baza unor exemple practice.Clic aici pentru a vizualiza ghidul. 

 


 

 Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică

 

Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.

Așteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.

 


    Pentru a va facilita o informare prompta atat cu evenimentele din profesia contabila cat si din economie Corpul a lansat publicația săptămânală CECCAR Business Magazine, ce prezintă o tematică amplă, de interes

Va invitam sa o consultati urmand link-ul http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/.

 


 

 

Program de Doctorat în Fiscalitatea Internațională a Întreprinderilor (DIBT) – parteneriat al Universității de Economie și Afaceri (WU) din Viena și al Institutului pentru Fiscalitate Austriacă și Internațională - pentru mai multe informatii clic aici

 


 

 In meniul "EVIDENTA MEMBRI" se regasesc documentele pe care membrii Corpului trebuie sa le intocmeasca daca solicita:

- trecerea de la categoria activi la categoria inactivi

 

- trecerea de la categoria inactivi la categoria activi

 

- incetarea provizorie de a mai face parte din Corp

 

- radierea din Tabloul Corpului

 

- reinscrierea in Tabloul Corpului

 


 

 

 IMPORTANT !

Aplicarea Standardului profesional nr. 38 privind derularea Programului National de Dezvoltare Profesionala Continua....(mai multe in meniul Cursuri)

 


   Publicarea Tabloului Corpului 

In Monitorul Oficial al Romaniei nr.417 si 417 bis din 02 iunie 2016 a fost publicata Hotararea nr.16/360 din 22 aprilie 2016 privind aprobarea Tabloului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania pentru anul 2016. In Tabloul Corpului sunt publicati numai membrii care au achitat cotizatiile profesionale pentru anul in curs integral indiferent de categoria profesionala: activi sau inactivi.

Reamintim membrilor CECCAR ca potrivit pct. 122 din Regulamentul de Organizare si Functionare al CECCAR - republicat, neplata cotizatiilor profesionale la termenele stabilite in cursul unui an calendaristic, reprezinta abatere disciplinara si se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si 1 an de catre Comisia de disciplina a filialei.

Pentru evitarea aplicarii prevederilor mai sus amintite, invitam membrii Filialei CECCAR Hunedoara sa respecte termenele de plata stabilite prin normele profesionale.   


 

Prin Decizia nr. 10/249 din 26 noiembrie 2010, Biroul Permanent a aprobat infiintarea TOPULUI NATIONAL si LOCAL AL CELOR MAI BUNE SOCIETATI MEMBRE C.E.C.C.A.R. TOPUL ESTE MEDIATIZAT ANUAL CU OCAZIA ZILEI NATIONALE A CONTABILULUI ROMAN LA 21 SEPTEMBRIE  

(pentru informatii privind conditiile pentru ca societatile sa fie incluse in top, clasificarea si distinctiile oferite faceti clic aiciaici,aici,aici si aici)

 

 


 

NOU!!! PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE PROFESIONALA GRATUITE...

Academia de Studii Economice din Bucuresti in calitate de beneficiar al proiectului "ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT BAZAT PE CUNOASTERE" (AAC) a dezvoltat cinci programe postuniversitare de formare profesionala continua al caror scop este de a dezvolta cultura antreprenoriatului inovativ....

  ... mai multe informatii puteti obtine cu un clic aici.


 
Urmare recomandarilor Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, punem la dispozitia membrilor  "STANDARDELE INTERNATIONALE PRIVIND COMBATEREA SPALARII BANILOR SI FINANTAREA TERORISMULUI &PROLIFERARE Recomandarile FATF" (clic aici pentru vizualizare)  pentru a fi avute in vedere in activitatea zilnica impreuna cu publicatia"Ghidul CECCAR in activitatea de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism".   

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009